Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výstava o životě a díle poličského spisovatele Miloslava Bureše a jeho spolupráci s hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů

Termín: 28. září – 20. prosince 2019

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: MŠ: dle časových možností účastníků 45 – 60 min.

ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ: dle časových možností účastníků 60 – 90 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace – vzdělávací obor Český jazyk a literatura a vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika a Dítě a společnost

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Výstava představí život a dílo Miloslava Bureše, poličského rodáka, básníka a prozaika. Jeho básně, založené na důkladné znalosti venkovského života, lidových zvyků a slovesnosti, se svou prostotou a průzračností blíží lidové písni. Kromě poezie psal i prózu: romány, povídkové sbírky a pohádky pro děti. Jeho báseň „Píseň o studánce Rubínce“ inspirovala Bohuslava Martinů ke zkomponování slavné kantáty „Otvírání studánek“. Poznejte vzájemnou spolupráci dvou poličských umělců 20. století.

 

MŠ, 1. a 2. třída ZŠ: Miloslav Bureš je rovněž autorem množství dětských knížek. Program je zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti a schopnosti přemýšlet, na rozvoj řeči a komunikace a podporu dětské představivosti. Ti nejmenší se mohou těšit na předčítání, vyprávění příběhů podle obrázků, povídání o básničkách a rýmování.

3. – 7. třída ZŠ, prima a sekunda: Žáci budou pracovat s textem básně „Píseň o studánce Rubínce“, uslyší její zhudebnění a zjistí, jak a proč jarní magický obřad čištění studánek probíhal. Poznají i další Burešovy básně a na připravených aktivitách si procvičí svoji představivost a vnímání poezie. Výstava je doplněna výkladem o životě a díle Miloslava Bureše.

8. a 9. třída ZŠ, tercie a kvarta, SŠ: Studenti v rámci skupinové práce sami zjistí informace o životě a díle poličského rodáka. Na Burešových básních si pohrají se svojí představivostí a vnímáním poezie. U „Písně o studánce Rubínce“ si vyzkouší přednes v rolích, uslyší její zhudebnění a zjistí, jak a proč jarní magický obřad čištění studánek probíhal.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti